ล่าสุด

29 บริษัทยื่นซองประมูลทีวีดิจิตอล

tvdigital-auction-table
Credit: morning-news.bectero.com

สิ้นสุดการยื่นแบบคำขอใบอนุญาตฯ ทีวีดิจิตอล มี 29 บริษัทเข้าร่วม รวมทั้งหมด 41 คำขอ รวมเงินประกันซองทั้งสิ้น 2,271 ล้านบาท

กสทช.ปิดรับยื่นซองประมูลทีวีดิจิตอลไปแล้ว โดยมีทั้งหมด 29 บริษัทยื่นเอกสารเข้าร่วมประมูล 41 ซอง ปรากฏว่าช่องรายการทั่วไปแบบ SD หรือความละเอียดมาตรฐาน แข่งขันเดือดสุด เพราะมีผู้ยื่นประมูล 16 ราย มีโอกาสได้แค่ 7 ช่องเท่านั้น

ตลอดทั้งวันที่ทางสำนักงาน กสทช. เปิดให้มีการยื่นแบบคำขอใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ เป็นเวลาทั้งหมดสองวัน ได้มีเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เพิ่มเติมในวันที่สองของการเปิดรับ จนเกือบครบ 33 บริษัท

และเมื่อพิจารณาจำนวนการยื่นซองประมูลแล้ว พบว่า ช่องรายการทั่วไปแบบ SD ได้มีผู้สนใจยื่นซองประมูลมากที่สุดถึง 16 รายจากจำนวนซองที่ซื้อไปทั้งหมด 17 ซองด้วยกัน โดยมีจำนวนใบอนุญาตสำหรับประเภทนี้เพียง 7 ใบอนุญาตเท่านั้น
รองลงมาคือ ช่องรายการข่าว ที่มีผู้มายื่นประมูล 10 ราย จากจำนวนซองที่ซื้อไปทั้งหมด 12 ซอง และมีจำนวนใบอนุญาต 7 ใบอนุญาตด้วยเช่นกัน
ตามด้วยช่องรายการทั่วไปแบบ HD หรือช่องความคมชัดสูง ที่มีผู้ยื่นประมูล 9 ราย จากจำนวนซองที่ซื้อไปทั้งหมด 12 ซอง และมีจำนวน 7 ใบอนุญาตด้วยเช่นกัน

และช่องรายการเด็ก ที่มีผู้ยื่นประมูล 6 ราย จากที่ซื้อไปทั้งสิ้น 8 ซอง มีจำนวน 3 ใบอนุญาต

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ที่มายื่นคำขอๆ ทุกรายถือว่าเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า Silent Period คือห้ามติดต่อสื่อสารกับผู้ยื่นคำขอรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอๆ จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการประมูล โดยนับถึงการประกาศและรับรองรายชื่อผู้ชนะการประมูล โดยระหว่างนี้ผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายจะต้องห้ามในการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่จะแข่งขันราคา หรือเรื่องที่ทำให้ส่งสัญญาณไม่ให้เกิดการแข่งขันราคาเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ยื่นซองจะต้องระมัดระวังการให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้

Advertisment

Leave a comment