ล่าสุด

ทีวีดิจิตอลกระอัก อัยการสูงสุดระบุ กสทช. เลื่อนจ่ายค่าประมูลงวดสองไม่ได้

ทีวีดิจิตอลกระอัก อัยการสูงสุดระบุ กสทช. เลื่อนจ่ายค่าประมูลงวดสองไม่ได้

หลังจากที่บรรดาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลรอลุ้นกันมานานเรื่องการขอเลื่อนจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 ล่าสุดอัยการสูงสุดให้ความเห็นกับสำนักงาน กสทช. แล้วว่าไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากประกาศของ กสทช. กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ตายตัว และประกาศจาก คสช. ที่ให้นำรายได้ส่งเข้าแผ่นดิน แม้จะมีการเปิดช่องแก้กฏหมายแต่อาจจะเจอประเด็นเอื้อประโยชน์เอกชนได้

TV-digital-news

นายวีรพล ปานะบุตร รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช. ประเด็นการเลื่อนกำหนดระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจระดับชาตินั้น เมื่อครบกำหนดการชำระเงินงวดที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ และผู้ชนะการประมูลได้มีการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้ทาง กสทช. เลื่อนกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 2 ไปอีก 1 ปี โดยการอ้างประเด็นปัญหาต่างๆนั้น หนังสือตอบไปยัง สำนักงาน กสทช.​ ระบุ

“ทางสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า
๑. ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกาศ กสทช. ฯ) ข้อ 10 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การแยกชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในงวดต่างๆ ไว้เป็นการตายตัว มิได้เปิดช่องให้ กสทช. สามารถใช้ดุลพินิจเลื่อนกำหนดระยะเวลาการชำระในงวดใดได้ กอปรกับพลังจากที่ กสทช. ได้ดำเนินการประมูลไปแล้ว ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตร ๔๒ วรรคหนึ่ง โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๙ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้เงินที่ได้จากการประมูลในกรณีนี้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้นำส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน แทนการให้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นกองทุนในสำหนักงาน กสทช. เอง ดังบทบัญญัติเดิม

๒. กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในงวดต่างๆ ดังกล่าวในข้อ ๑ เป็นไปตามประกาศ กสทช.ฯ ซึ่งเป็นกฏหมายอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หาใช่เป็นนิติกรรมในทางแพ่งที่คู่สัญญาอาจตกลงกันเลื่อนกำหนดระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมหรืออาจจำมาตรา ๒๐๕ แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวใน ๑ และ ๒ จึงไม่อาจเลื่อนกำหนดเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ชนะการประมูลดังที่หารือได้ นอกเสียจากจะได้มีการแก้ไขประกาศ กสทช.ฯ ให้สามารถเลื่อนได้ หรือออกประกาศ กสทช. ฉบับใหม่เพื่อผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประกาศ กสทช.ฯ ฉบับดังกล่าวเสียก่อน แต่ทั้งนี้โดยที่การประมูลได้เสร็จสิ้นไปแล้ว การแกไ้หรืออกประกาศฉบับใหม่ดังกล่าวจะมีผลเป็นการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางรายหรือไม่ รวมทั้งจะเป็นการทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในบรรดาผู้เข้าประมูลหรือไม่ กรณีเป็นปัญหาข้อเท็จที่ กสทช. พึงพิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจมีปัญหาข้อกฏหมายว่าการออกประกาศย้อนหลังไปถึงการประมูลที่เสร็จสิ้นไปแล้วจะสามารถกระทำได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ควรจักให้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เป็นที่ชัดเจนเสียก่อน”

จากจดหมายข้างต้นจึงเป็นเรื่องชัดเจนว่า การเลื่อนจ่ายค่าประมูลงวดที่ 2 นั้นกระทำมิได้เว้นแต่จะแก้ไขประกาศให้มีผลย้อนหลังซึ่งภาระทางกฏหมายจะตกอยู่ที่ กสทช. เอง

สำหรับการจ่ายค่าประมูลรอบสองนั้น ที่ผ่านมีได้มีบริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชัน จำกัด เจ้าของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD เป็นรายแรกและรายเดียวที่ได้จ่ายค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวด 2 ที่วงเงิน 683.73 ล้านบาทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนรายอื่นๆยังไม่มีการจ่ายเงิน

ที่ผ่านมาทาง กสทช. ทำหนังสือสอบถามไปยัง 3 หน่วยงานคือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีการตอบกลับมาเพียงหน่วยงานเดียวตามข่าว

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการจ่ายเงินไม่ตรงตามกำหนด ก็จะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อ 7.5% ของยอดเงินที่ต้องชำระต่องวด ซึ่งเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลรอบสองนี้มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 8 พันล้านบาท

ที่มา manager.co.th

Advertisment

Leave a comment