ล่าสุด

เตรียมปรับปรุงค่าธรรมเนียมทีวิดิจิตอลเป็นแบบขั้นบันได

เตรียมปรับปรุงค่าธรรมเนียมทีวิดิจิตอลเป็นแบบขั้นบันได

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ผลการประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุม กสทช. ได้มติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง)ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …

และนอกจากนี้แล้วยังได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวแล้ว โดยคาดว่าอีกภายในไม่กี่วันจะมีการนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ในส่วนของสาระสำคัญของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … นั้น

 

ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ทีวีดิจิตอล ไว้เป็นลักษณะขั้นบันได ดังนี้คือ

1. รายได้ 0-5 ล้านบาทแรก อัตราค่าธรรมเนียม 0.50%
2. รายได้ส่วนที่เกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 0.75%
3. รายได้ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 1.00%
4. รายได้ส่วนที่เกินกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 1.75% และ
5. รายได้ส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 2.00%

สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้น ต้องชำระเป็นรายปี โดยกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชำระไว้ไม่ครบถ้วน ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และเงินเพิ่มในอัตรา 1.50% ต่อเดือนของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ต้องชำระแต่ชำระไว้ไม่ครบ โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน โดยให้เริ่มนับวันตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี จนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีครบถ้วน

Advertisment

Leave a comment