ล่าสุด

นทีเผย ช่องทีวีดิจิตอลมีเวลาถึง 60 วันในการหาผู้ให้บริการโครงข่ายรายใหม่

นทีเผย ช่องทีวีดิจิตอลมีเวลาถึง 60 วันในการหาผู้ให้บริการโครงข่ายรายใหม่

นที เผยมติ กสท. เรื่องแนวทางการขอพัก หรือหยุดให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์เนื่องจากปฏิบัติผิดสัญญาเช่าให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ เผยช่องทีวีมีเวลานานถึง 60 วันในการหาผู้ให้บริการโครงข่ายรายใหม่

สืบเนื่องจากกรณีที่มีช่องทีวีดิจิตอลหลายช่องได้ค้างค่าเช่าโครงข่ายจากผู้ให้บริการโครงข่าย (MUX) ล่าสุดทาง กสท. จึงได้มีมติถึงแนวทางการดำเนินการซึ่งล่าสุด พ.อ.นทีในฐานะประธานคณะกรรมการ กิจการเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้ออกมาเปิดเผยทางทวิตเตอร์ส่วนตัวตามรายละเอียดดังนี้

การประชุม กสท. เมื่อ 17 ต.ค.59 ได้พิจารณาเรื่อง แนวทางการหยุดให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา ในข้อเท็จจริงแล้วเป็นการดำเนินการตามสัญญาที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ แต่เนื่องจากการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์เป็นบริการสาธารณะประเภทหนึ่งที่การหยุดให้บริการจะเกิดผลกระทบต่อการรับบริการสาธารณะของประชาชน

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน กสท. จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ โดยกำหนดขั้นตอน กระบวนการที่ให้ทั้งสองฝ่าย คือ ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ใช้บริการโครงข่ายปฏิบัติได้ถูกต้องและลดผลกระทบต่อสาธารณะ กรณีที่มีการผิดสัญญาและนำไปสู่การยกเลิกสัญญาการเช่าให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ผู้ให้บริการโครงข่ายต้องมีการยื่นคำร้องเพื่อให้ กสท. เห็นชอบ

โดยคำร้องจะต้องประกอบด้วยเหตุผล ความจำเป็น และข้อเท็จจริง เป็นที่ยุติว่าผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ได้ใช้สิทธิตามข้อกำหนดในสัญญาฯและจะต้องนำเสนอมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ เช่น การส่งสัญญาณให้เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 30 วัน ภายหลังการยกเลิกสัญญา เมื่อ กสท. ให้ความเห็นชอบการยกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ให้บริการโครงข่ายต้องแจ้งการยกเลิกสัญญานั้นไปยังผู้ใช้โครงข่ายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาเช่าให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แล้วผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการตามมาตรการเยียวยาตามที่ กสท. เห็นชอบแล้วให้ครบถ้วน ในขณะที่ผู้ใช้บริการโครงข่ายที่มีการยกเลิกสัญญาฯ ต้องดำเนินการติดต่อขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์รายใหม่

โดยจะต้องดำเนินการแจ้ง กสท. เพื่อขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งการยกเลิกสัญญา ในกรณีที่ยังไม่สามารถติดต่อขอเช่าใช้บริการโครงข่ายรายใหม่ได้ทันภายใน 30 วัน ให้ขอความเห็นชอบจาก กสท. ในการพัก หรือหยุดการให้บริการ

จะเห็นได้ว่าแนวทางที่ กสท. กำหนด เป็นแนวทางที่ยืดหยุ่น ผู้ใช้บริการ มีเวลามากกว่า 60 วันในการติดต่อเช่าใช้โครงข่ายจากผู้ให้บริการรายใหม่ ในขณะเดียวกัน กสท. ก็กำกับดูแลเท่าที่จำเป็น ไม่ละเมิดสัญญาที่คู่สัญญามีต่อกัน อาจจะมีการยกเลิกสัญญาที่มีต่อกันได้ตามที่กำหนดในสัญญา

กรณีที่มีการพักหรือหยุดบริการเกิดขึ้นก็ยังเป็นระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการโครงข่ายขอเช่าใช้บริการจากผู้ให้บริการรายใหม่ซึ่งน่าจะมีเวลาจำกัด เมื่อ กสท. กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว จึงกำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์และผู้ใช้บริการที่เกิดข้อขัดแย้งดำเนินการ ครับ

ที่มา https://twitter.com/DrNateeDigital

Advertisment

Leave a comment