ล่าสุด

มติชวนงง กสท. 3 ต่อ 2 ประเด็น SLC ไม่ขัดหลักเกณฑ์การถือหุ้นเนชั่น

มติชวนงง กสท. 3 ต่อ 2 ประเด็น SLC ไม่ขัดหลักเกณฑ์การถือหุ้นเนชั่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา จากการประชุมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เพื่อพิจารณาลงมติการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริษัท โซลูชั่นคอเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) หรือ SLC ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมช่วงข่าวสปริงนิวส์ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย จำกัด (NNV) ซึ่งได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ช่องข่าวเนชั่น ในสัดสัดส่วนที่อาจถือได้ว่าเข้าข่ายผู้มีผลประโยขน์ร่วมกัน ในการเข้าถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ตามเงื่อนไขก่อนการประมูล

SLC-agenda
ภาพประกอบจาก NationTV

ในประเด็นนี้ก่อนการประมูลมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และมีความชัดเจนว่าหากเป็นการถือหุ้นในลักษณะนี้ก่อนการประมูล ย่อมจะเข้าข่ายอย่างชัดเจนและถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่หลังจากประมูลผ่านไปแล้ว ยังมีความไม่ชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดข้อกำหนดหรือไม่

แต่สุดท้ายมีรายงานว่า ผลการประชุมออกมาเป็นมติ 3 ต่อ 2 เสียง ที่เห็นว่า SLC ไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุม NMG เนื่องจากถือหุ้นเพียง 12.27% ซึ่งไม่เกินกว่า 25% และไม่ปรากฏว่ากระทำการขัดต่อเงื่อนไขการมีผลประโยชน์ร่วมกัน จึงไม่ขัดต่อประกาศของ กสทช. ในประเด็นดังกล่าว

ทั้งนี้มติที่ประชุม กสท. นั้นหากมองลึกลงไปพบว่ามี 2 เสียง คือ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เห็นว่า SLC ผิด และให้ขายหุ้นคืน ส่วนอีก 2 เสียงคือ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ และ พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ งามสง่า เห็นว่า SLC ไม่ผิด ขณะที่ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ งดออกเสียงในประเด็นนี้ ภาพรวมเลยถือว่าไม่ผิด เพราะมติที่บอกว่าผิดมีแค่สองเสียงเท่านั้น

การสรุปมติในทำนองนี้เลยถูกตั้งข้อสงสัยว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะการนับคะแนนเสียงสรุปนั้นกลายเป็นว่า ที่บอกว่าผิดไม่เกินกึ่งหนึ่งก็ถือว่าไม่ผิด เพราะจะเกิดคำถามว่า ถ้าจะสรุปว่า มติที่บอกว่าทำได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าทำไม่ได้ จะได้หรือไม่

กลับกลายเป็นว่า ผลการประชุมนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งหัวข้อวาระการประชุม หรือจากการตีความอย่างนั้นหรือ ซึ่งผลสุดท้ายนั้นคาดว่าจะต้องรอการรับรองมติของที่ประชุม กสท อีกครั้ง ซึ่งก็ตงต้องรอดูผลของการรับรองมติกันต่อไป

Advertisment

Leave a comment