ล่าสุด

บอร์ด กสท. สั่ง อสมท เยียวยาช่องทีวีดิจิตอลที่ใช้บริการ

บอร์ด กสท. สั่ง อสมท เยียวยาช่องทีวีดิจิตอลที่ใช้บริการคือ ไทยรัฐทีวี สปริงนิวส์ วอยซ์ทีวี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือ บอร์ด กสท. มีมติใช้คำสั่งทางปกครองกับ อสมท. และกรมประชาสัมพันธ์ และให้เยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมรับทราบ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นสมควรใช้มาตรการทางปกครองกับ บริษัท อสมท และกรมประชาสัมพันธ์ อันเป็นเหตุเนื่องมาจากการที่บริษัทและหน่วยงานดังกล่าว ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลแบบใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน

mcot-logo

โดยที่ประชุมมีมติให้ออกคำสั่งให้ บริษัท อสมท และกรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ และหากยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ทาง กสท. ก็จะใช้มาตราการปรับทางปกครอง ในอัตราวันละ 20,000 บาท

ทั้งนี้ทาง กสท. อาจจะมีการพิจารณามาตรการลงโทษทางปกครองที่สูงขึ้นไปอีกได้ พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการทั้งสองราย หามาตรการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งก็คือผู้ใช้บริการเครือข่ายของตนเอง พร้อมแนบความเห็นของผู้ใช้บริการโครงข่ายต่อมาตรการเยียวยาส่งกลับมายัง กสท. เพื่อรับทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ

มติที่ประชุม กสท. ยังได้มอบหมายให้ทางสำนักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้ใช้บริการโครงข่ายของทั้งสองรายทราบว่า ผู้ประกอบการทั้งสองรายปฏิบัติผิดเงื่อนไขการอนุญาต หากเกิดกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไข ก็อาจใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหายตามสัญญาได้ รวมทั้งให้ทาง อสมท และ กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงสาเหตุของความล่าช้าด้วย

ที่มา thairath.co.th

Advertisment

Leave a comment