ล่าสุด

นทีแจงเห็นแย้งเพราะอยากให้มีทางออกที่กระทบประชาชนน้อยที่สุด

Nathee-stance-on-voting-decision

นทีแจงเห็นแย้งเพราะอยากให้มีทางออกที่กระทบประชาชนน้อยที่สุด

พ.อ. นที ประธาน กสท. เผยเอกสารแนบแจงเห็นแย้งมติ กสท. ประเด็นสั่งให้ผู้ประกอบการดาวเทียมงดนำช่อง 3 อนาลอกมาออกอากาศ โดย พ.อ. นที ระบุว่าได้แถลงต่อที่ประชุมโดยมีความเห็นแย้งกับมติที่ประชุมและขอเปิดเผยความเห็นต่อสาธารณะดังนี้คือ

1. จากรายงานข่าวว่าช่อง 3 ได้ฟ้องคดีต่อ กสท. เป็นรายบุคคล ดังนั้น การประชุมและมติ กสท. อาจขัดต่อกฏหมายตามนัยะแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ตลอดจนระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2. กระผมมีความเห็นว่าโดยหลักการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 3 จะต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฏหมายกำหนด แต่อย่างไรก็ดี มติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 37/2557 วาระ 4.23 ซึ่งได้พิจารณากำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยระวังป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และเปิดโอกาศให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองมีการชี้แจงข้อเท็จจริงก่อน โดยการออกมาตรการหรือคำสั่งทางปกครองควรต้องคำนึงถึงผลกระทบ ดังต่อไปนี้
2.1 จะต้องไม่มีผลทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการรับรู้ ข้อมูลช่าวสาร และได้รับบรการโทรทัศน์โดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ จนกว่าจะได้พิจารณากระบวนการแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยุติ
2.2 จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ประกาศ และ มติ กสท./กสทช. ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ
2.3 แนวทางการแก้ปัญหาควรต้องก่อให้เกิดผลดีต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านการให้บริการโทรทัศน์จากอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของ กสท. และต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม
2.4 จะต้องมีมาตรฐานในการออกมาตรการหรือคำสั่ง รวมถึงมีกระบวนการเยียวยาผู้ได้รัผลกระทบด้วยมาตฐานเดีวกัน และเกิดความเป็นธรรมต่อทุภภาคส่วน

3. เนื่องจากประเด็นโต้แย้งในข้อกฏหมายยังไม่เป็นที่ยุติ จึงควรหารือหน่วยงานกลางด้านที่ปรึกษาด้านกฏหมายของราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ กล่าวคือ คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ได้ข้อยุติประเด็นข้อกฏหมายก่อนการดำเนินการต่อไป

อนึ่ง การออกมาตรการหรือคำสั่งทางปกครองในกรณีนี้ กระผมมีความเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวยังไม่เป็นข้อยุติเนื่องจากยังมีประเด็นข้อกฏหมายที่ยังไม่เป็นที่ยุติ และยังมีข้อโต้แย้งในชั้นศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขดำที่ 686/2557 ซึ่งอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองกลาง แม้จะไม่มีการคุุ้มครองชั่วคราวก่อนการดัดสินคดีก็ตาม แต่การแก้ไขปัญหาของ กสท. โดยการออกมาตรการหรือคำสั่งที่จะส่งผลกระทบต่อสาธารณะควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ ทั้งประเด็นข้อโต้แย้งทางกฏหมาย มาตรการการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน ดังนั้น การแสวงหาแนวทางอื่นที่อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาควรเลือกวิธีการบังคับใช้กฏหมายที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อแนบความเป็นไว้ในรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ 37/2557 วันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2557 ระเบียบวาระที่ 4.21 ด้วย

ลงขื่อ พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธาน กสท.

Advertisment

Leave a comment